Privacy

André van Duin Tweewielers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. André van Duin Tweewielers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
-        Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-        Op de hoogt zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in de algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43
1693 AR Wervershoof
info@andrevanduintweewielers.nl
0228-583659

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door André van Duin Tweewielers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-        Het aangaan van overeenkomsten
-        Het uitvoeren van operationele processen (met betrekking tot verzekeringen, klantcontact en dergelijke)
-        Het analyseren van verkochte producten om beter op de klant behoefte in te kunnen spelen
-        Het versturen van nieuwsbrieven

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Naam en adresgegevens
-        Telefoonnummers
-        Mail adres
-        Geboortedatum
-        Bankrekeningnummer
-        Productgegevens

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan  derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven geschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van de hieronder beschreven partijen;

ENRA verzekeringen

Voor het aanvragen van fietsverzekeringen bij ENRA zijn verschillende persoonsgegevens benodigd, zoals contactgegevens, geboortedatum, rekeningnummer en mail adres. Deze persoonsgegevens worden alleen naar ENRA verzekeringen verstuurd met als doel, het afsluiten van een verzekering.

Accel Nederland B.V.

Bij verkoop van een fiets geleverd door Accel Nederland B.V. worden persoonsgegevens van desbetreffende klant doorgestuurd. Deze worden onder andere gebruikt met als doel, het bevorderen van verkoop contract producten en contract service, klanttevredenheidsonderzoeken en organiseren van winacties.

Koninklijke Gazelle

Persoonsgegevens worden naar Gazelle doorgestuurd, bij de verkoop van extra garantie op een gazelle fiets. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk deze extra garantie aan te vragen.

Sociale media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te vaarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegevens door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
André van Duin Tweewielers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen logischerwijs vragen om  u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Routebeschrijving


Facebook